fbpx

Poziv za učešće na treningu o terenskom radu za organizacije iz Vojvodine, Beograda, istočne, zapadne i južne Srbije

U okviru projekta “NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih” koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS i organizacijom Empirija, NAPOR otvara poziv za trening o terenskom radu sa mladima iz NEET kategorije, namenjen organizacijama mladih i za mlade.

KRATKE INFORMACIJE O PROJEKTU

Opšti cilj je poboljšati dugoročno zapošljavanje NEET mladih i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, prema preduzetničkim mehanizmima zasnovanim na inkluzivnoj zajednici.

Specifični ciljevi su sledeći:

1) Osnažiti lokalne aktere (centre za socijalni rad; lokalne samouprave; lokalne ogranke Nacionalne službe za zapošljavanje; organizacije civilnog društva) kako bi se pružile efikasne i poboljšane usluge za NEET mlade.
2) Povećati kompetencije NEET mladih za aktivno uključivanje na tržište rada.
3) Unaprediti međusektorsku saradnju i politička rešenja u pogledu stvaranja inkluzivnog radnog mehanizma.

Tokom 21-mesečnog perioda, projekat će postići sledeći opšti cilj: Unaprediti dugoročnu zapošljivost NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisati održivu međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera še politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pokrenuće se kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama.

Više o projektu…

Prilog 1

Prilog 2