fbpx

Javni poziv za izbor trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Šta je trenerska baza KOMS-a?

Trenerska baza KOMS-a je radno telo Krovne organizacije mladih Srbije koje okuplja trenere i trenerkinje koji su stručni u oblastima delovanja KOMS-a, dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa organizacije. To je resurs koji pruža podršku organizaciji kroz edukaciju, koristeći različite metodologije koje doprinose održivosti, razvoju i usavršavanju udruženja mladih i za mlade. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i KOMS-u, motivisani su da kroz dogovor i saradnju kreiraju standarde rada.  

Treneri/kinje se biraju u bazu na mandat od dve godine na javnom konkursu, sa mogućnošću reizbora.

U zavisnosti od ekspertize, delokrug rada trenerske baze može podrazumevati:

 • interna angažovanja: jačanje kapaciteta organa (Upravni i Nadzorni odbor), radnih tela (Sekretarijat, saveti, radne grupe i komisije), organizacija članica KOMS-a, mladih pojedinaca i pojedinki, kroz osmišljavanje i realizaciju obuka i programa mentorstva; učešće u sprovođenju i razvijanju programa KOMS-a; učešće u unapređenju rada KOMS-a kao zagovaračke platforme.  
 • eksterna angažovanja: baza je na raspolaganju partnerima KOMS-a i drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih i trenerskih usluga;
 • učešće u izradi publikacija koje KOMS objavljuje, kao i drugih edukativnih materijala, priručnika i baza znanja (e-learning platforme, baze kontakata) koje su na raspolaganju članovima/cama mreže;
 • usavršavanje i lčni razvoj trenera i trenerkinja baze kroz podršku ostalih članova i članica baze, mentorstva i savetovanja.

Proces prijave i izbora trenera/kinja u bazu

Konkurs za izbor trenera/kinja u bazu trenera KOMS-a biće otvoren od 18. marta do 5. aprila 2019. godine. Ovim konkursom pozivamo da se prijave treneri/kinje sa minimalnim dvogodišnjim iskustvom u sledećim oblastima:

 1. Aktivno učešće mladih u procesu donošenja odluka
 2. Javno zagovaranje i javne politike
 3. Upravljanje projektima
 4. Upravljanje organizacijom
 5. Javni nastup, govorništvo i liderstvo
 6. Zapošljavanje mladih
 7. Medijska pismenost mladih
 8. Bezbednost mladih
 9. Obrazovanje mladih
 10. Ravnopravnost i socijalna inkluzija
 11. Održivi razvoj

Prijava podrazumeva slanje:

 1. prijavnog obrasca (formu možete pronaći ovde);
 2. do 2 pisma preporuke.

Kompletan tekst konkursa možete pronaći OVDE.

Kandidati/kinje svoje prijave mogu slati za jednu ili više oblasti ekspertize. U slučaju prijave za više oblasti ekspertiza, potrebno je popuniti pojedinačno prijavni obrazac za svaku od njih.

Sva potrebna dokumenta slati na e-mail adresu: konkurs@koms.rs do 14. aprila 2019. godine, sa naznakom – Konkurs za trenersku bazu KOMS-a 2019, do 23.59 časova. Više informacija o konkursu i radu trenerske baze možete dobiti od Miljane Pejić, menadžerke programa KOMS-a putem mejla: miljana.pejic@koms.rs  ili telefona 062/467344.

Prijave će razmatrati višečlana Komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 20. aprila 2019. godine. Komisija zadržava pravo organizovanja drugog kruga selekcije (praktični zadatak i/ili intervju), nakon analize prijava.

Kriterijumi za izbor trenera/kinja su:  

 • relevantno formalno i neformalno obrazovanje – do 30 bodova;
 • trenersko i zagovaračko iskustvo:
  • lista održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi –  do 30 bodova;  
  • stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazanu kroz praktično iskustvo i reference –  do 30 bodova;  
 • motivacija za učešće u radu trenerske baze –  do 10 bodova.

U Beogradu,
18. marta 2019.