fbpx

Javni poziv za izbor pet (5) jedinica lokalne samouprave za izradu i sprovođenje modela strukturiranog dijaloga sa mladima

U okviru projekta „Zajedno za mlade“ koji Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, pozivamo jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) koje će uz podršku KOMS-a implementirati pilot-projekte na temu lokalnog strukturiranog dijaloga, sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih u lokalnim zajednicama.

Krovna organizacija mladih Srbije će za izabranih 5 lokalnih samouprava organizovati obuku na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, ali će obuka imati za cilj i da im omogući da nauče kako da obrade sve informacije koje na lokalu dobijaju kako od mladih tako i od donosioca odluka, i formulišu ih u konkretnu javnu politiku čiju će primenu zagovarati u svojoj opštini/gradu.

Lokalni koordinatori će uz pomoć KOMS-a pokrenuti i koordinisati ukupno pet lokalnih inicijativa, koje će biti finansirane od strane KOMS-a. Lokalne inicijative će biti realizovane u oktobru i novembru 2018. godine. KOMS će dati podršku lokalnim koordinatorima da u saradnji sa mladima kreiraju predloge inicijativa i iste organizuju u svojim lokalnim zajednicama, a najpre kroz saradnju sa donosiocima odluka.

 

Proces prijavljivanja:

Svaka lokalna zajednica može prijaviti dve osobe kao lokalne koordinatore – jednu iz lokalne uprave (prednost imaju lokalne kancelarije za mlade), a drugu iz civilnog društva. Prijava se podnosi zajednički – na jednom formularu. Cilj je da lokalni koordinatori zajednički rade na unapređenju položaja mladih i uspostavljanju strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou.

Prilikom izbora učesnika/ca i lokalnih zajednica kao kriterijumi će se koristiti regionalna zastupljenost, postojanje institucija i procedura omladinske politike, zagovaranje unapređenja položaja mladih, motivacija za učestvovanje u strukturiranom dijalogu i prethodna zajednička saradnja između lokalne uprave i organizacija civilnog društva.

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za JLS za razvoj strukturiranog dijaloga”. Prijave su otvorene do 12. septembra 2018. godine do 23:59. Za sve dodatne informacije se možete obratiti Bobanu Stojanoviću na boban.stojanovic@koms.rs

O strukturiranom dijalogu:

Strukturirani dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. Strukturirani dijalog osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih. Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Prvi put se kao termin spominje u Odluci Saveta ministara za mlade iz 2005. godine. Ova Odluka je pozvala sve države EU da pokrenu proces konsultacija sa mladima u državi, ali i ostalim relevantnim akterima – organizacijama civilnog društva, kao i predstavnicima donosilaca odluka. Ovaj specifični proces omogućava evropskim institucijama da prikupe važne informacije o temama značajnim za populaciju mladih u Evropi. Cilj celokupnog procesa jeste da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mesto u nacionalnim i EU omladinskim politikama, kako bi se pospešio kvalitet života mladih širom Evrope. Više o modelu strukturiranog dijaloga možete pročitati na www.dijalog.rs .

U Beogradu, 21. avgusta 2018. godine

KOMStim