fbpx

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

smerniceUnapređenje bezbednosti mladih[1] na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih[2] i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: NSM 2015-2025), čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2018. godine, kao i predstojećom pripremom akcionih dokumenata na lokalnom nivou.

Kroz stalno praćenje bezbednosti mladih i dijalog sa mladima o ovoj temi, KOMS teži da lokalnim akterima pomogne u uspostavljanju efikasnog i inkulzivnog okvira za odgovor na bezbednosne potrebe i probleme mladih žena i muškaraca u lokalnim zajednicama. Ovaj okvir se ogleda prvenstveno u uključivanju teme bezbednosti mladih u lokalne akcione planove za mlade (LAPM). Smernice treba da pomognu akterima lokalne samouprave, kao nosiocima aktivnosti formulisanja i sprovođenja LAPM, da temu bezbednosti obrade u LAPM tako da predviđene aktivnosti budu u skladu sa stvarnim potrebama i interesovanjima mladih. Takođe, Smernice teže da doprinesu jačanju partnerstva između institucija i civilnog društva u oblasti unapređenja bezbednosti mladih, ali i motivisanju samih mladih da se više zainteresuju za temu bezbednosti, obrazuju i uključe u proces donošenja odluka u ovoj oblasti. Cilj KOMS-a je da pruži doprinos razvijanju bezbednosne kulture mladih u Srbiji, kao i njihovom osnaživanju za odgovorno suočavanje sa bezbednosnim izazovima.

Drugo izdanje Smernica dopunjeno je zaključcima sa Konferencije o bezbednosti mladih u Srbiji, koju je KOMS organizovao 21. decembra 2017. godine. Cilj konferencije bio je da podstakne diskusiju o važnim i aktuelnim pitanjima u oblasti bezbednosti mladih na nacionalnom i lokalnom nivou, i to kroz dijalog iskusnih i stručnih aktera u ovoj oblasti, kao i predstavnika i predstavnica mladih. Takođe, cilj konferencije bio je da se formulišu preporuke za novi Akcioni plan za sprovođenje NSM 2015-2025. Ova konferencija pokazala je da postoji velika zainteresovanost za temu bezbednosti u omladinskom sektoru, a posebno da postoji značajna potreba za uspostavljanjem dijaloga sa donosiocima odluka na svim nivoima o ovoj temi. Učesnici i učesnice konferencije iz različitih delova Srbije ukazali su na probleme bezbednosti koje Smernice treba da predstave i bolje obrade, ranjive grupe mladih čija je bezbednost posebno ugrožena, kao i na nove principe i načela koje Smernice treba da promovišu kako bi se prevazišli praktični problemi u formulisanju i sprovođenju LAPM. U tom smislu, posebno su važne preporuke koje se odnose na potrebu razvijanja savremenih pristupa u radu sa mladima koji su prilagođeni životu mladih u 21. veku, potrebi mladih da sami budu autori i tvorci sadržaja i aktivnosti, kao i činjenici da mladi nisu uvek dovoljno zainteresovani da, bez odgovarajućeg podsticaja, uzmu učešće u predloženim aktivnostima.

KOMS kroz drugo izdanje Smernica posebno želi da skrene pažnju donosiocima odluka da je neophodno da se značajno unapredi sistem prikupljanja i analiziranja podataka o bezbednosti mladih, što je i prepoznato u prvom Akcionom planu za sprovođenje NSM 2015-2025, ali se čini da nije realizovano u dovoljnoj meri. Otežan pristup ovim podacima i njihova metodološka neusklađenost i nesistematičnost otežava i praćenje i unapređenje bezbednosne situacije u kojoj mladi u Srbiji žive.

Takođe, KOMS još jednom želi da istakne značaj nezavisnog i objektivnog praćenja i procenjivanja rezultata formulisanih javnih politika, kao i strateških i akcionih dokumenta na nacionalnom i lokalnom nivou.

Konferencija o bezbednosti mladih u Srbiji i drugo izdanje Smernica pripremljeni su u okviru projekta „Mladi u fokusu”, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.