fbpx

Javni poziv za izbor tri trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Širimo trenersku bazu Krovne organizacije mladih Srbije!

Šta je trenerska baza KOMS-a?

Trenerska baza KOMS-a je radno telo Krovne organizacije mladih Srbije koje okuplja trenere i trenerkinje koji su stručni u oblastima delovanja KOMS-a, dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa organizacije. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju, koristeći različite metodologije koje doprinose održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.  

Treneri/kinje se biraju u bazu na mandat od dve godine na javnom konkursu, a broj mandata nije ograničen.

Delokrug rada trenerske baze:

 • potrebe sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti, odnosno jačanje kapaciteta organa (Upravni i Nadzorni odbor), radnih tela (Sekretarijat, saveti, radne grupe i komisije), te organizacija članica – interna angažovanja;
 • baza je na raspolaganju drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja;
 • izrada materijala i baze znanja (e-learning platforma, baze kontakata, edukativnih materijala i priručnika) u vlasništvu KOMS-a i na raspolaganju svima unutar KOMS-a kao mreže;
 • usavršavanje baze trenera kroz treninge, mentorstva i savetovanja.

Trenerska baza KOMS-a trenerima/kinjama pruža:

 • plaćene i volonterske angažmane za vreme mandata, čiji broj zavisi od obima aktivnosti koje se realizuju;
 • priliku za profesionalnim usavršavanjem;
 • standardizovane materijale za rad;  
 • pristup bazi znanja sa relevantnim materijalima i informacijama;  
 • umrežavanje sa drugim članovima/icama baze;  
 • reference za dalje usavršavanje i rad.   

Od trenera/kinja se očekuje:

 • savesno i odgovorno obavljanje dodeljenih angažmana u skladu sa propisanim standardima;  
 • volonterski angažman nakon određenog broja plaćenih angažmana, čiji broj zavisi od obima aktivnosti koje se realizuju, a preciznije će biti definisan internim dokumentima baze;  
 • učešće u procesu izrade dokumenata i politika u skladu sa mogućnostima i ekspertizom;  
 • aktivan rad na usavršavanju svojih znanja i veština;  
 • izveštavanje o radu prema propisanim obrascima u roku od dve nedelje od završenog posla;  
 • poštovanje Statuta i Pravilnika o radu KOMS-a, Poslovnika o radu trenerske baze, politika i procedura KOMS-a, Platforme vrednosti KOMS-a i etičkog kodeksa baze i ostalih internih dokumenata.  

Angažovanje trenera/kinja iz baze

Tokom svog mandata treneri/kinje se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca, tako što koordinator/ka programa zadužen/a za koordinisanje baze za svaku pojedinačnu aktivnost uputi poziv članovima/icama baze da se prijave. Taj poziv definiše profil trenera/kinje koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu.  

Imenovanje trenera/kinje za svaku predviđenu aktivnost vrši komisija KOMS-a, na osnovu kriterijuma uspostavljenih Poslovnikom o radu trenerske baze.

Broj angažmana koji će svaki trener/kinja obaviti tokom mandata zavisiće od obima aktivnosti, i njihove usklađenosti sa kvalifikacijama i ekspertizom članova/ica baze. Odgovornost je komisije i koordinatora/ke baze da obezbedi jednake šanse svim članovima/icama baze za angažovanje i broj angažmana, fer uslove izbora i osiguranje kvaliteta.

Uslovi učešća na ovom konkursu

Proces prijave i izbora trenera/kinja u bazu

Konkurs za izbor tri trenera/kinja u bazu trenera KOMS-a biće otvoren od 23. februara do 11. marta 2018. godine. Ovim konkursom pozivaju se treneri/kinje sa ekspertizom iz sledećih oblasti:

Oblasti ekspertize Teme
Omladinska politika i aktivno učešće mladih u procesu donošenja odluka Pojam i akteri omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou; strukturirani dijalog; aktivizam; aktivno učešće mladih i omladinska politika; zakonodavni okvir i praćenje rada institucija; strateški okvir; predlozi praktičnih politika; prikupljanje sredstava; strukturirani dijalog mladih i donosilaca odluka; upravljanje projektima.
Medijska pismenost mladih Analiza medija i medijskih sadržaja; konzumiranje medija među mladima; metodologije istraživanja (pre svega fokus grupe); elektronski mediji i savremeni tokovi; PR i strategije komunikacije; štampani i digitalni mediji; OCD u medijima.
Bezbednost mladih Podizanje bezbednosne kulture mladih; ljudska bezbednost; nenasilje; vanredne situacije; zdravstvena i ekološka bezbednost; rodno zasnovano nasilje; nediskriminacija; bezbednost u saobraćaju; suzbijanje ekstremizma i radikalizma kod mladih; bezbednost na internetu.

Kandidati/kinje svoje prijave mogu slati za jednu ili više oblasti ekspertize.

Prijave slati na propisanom obrascu na e-mail adresu: konkurs@koms.rs do 11. marta 2018. godine, do 23.59 časova. Više informacija o konkursu i radu trenerske baze možete dobiti od Miljane Pejić, koordinatorke programa KOMS-a putem mejla: miljana.pejic@koms.rs  ili telefona 062/467344.

Prijave će razmatrati tročlana Komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 16. marta 2018. godine.

Kriterijumi za izbor trenera/kinja su:  

 • relevantno formalno i neformalno obrazovanje –  do 25 bodova;
 • stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazanu kroz praktično iskustvo i reference –  do 25 bodova;  
 • lista održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi –  do 35 bodova;  
 • do 3 preporuke nekog od prethodnih naručioca usluga ili trenera/kinja saradnika/ca –  do 15 bodova.

U Beogradu, 23. februar 2018.