fbpx

Javni konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka
Trajanje konkursa: 1. februar – 1. mart 2018. godine
Period angažmana: 3 godine, uz mogućnost produženja mandata
Linijski menadžment/izveštavanje: Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a

Uslovi rada:

 • Radno mesto u Beogradu;
 • Puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno;
 • Mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu.

Zaduženja i odgovornosti:

 • Rukovođenje sekretarijatom KOMS-a (operativno upravljanje ljudskim, finansijskim i materijalnim resursima)
 • Monitoring i koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima);
 • Izrada i praćenje realizacije godišnjih planova rada i budžeta, u saradnji sa sekretarijatom i Upravnim odborom KOMS-a;
 • Izrada mesečnih i godišnjih izveštaja o radu KOMS-a;
 • Izrada normativnih akata neophodnih za rad sekretarijata KOMS-a;
 • Saradnja i komunikacija sa institucijama, donatorima, organizacijama, javnošću i drugim akterima;
 • Iniciranje i sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranje potencijalnih donatora;
 • Predlaganje reaktivnih mera, programskih rešenja i politika Upravnom odboru, kao odgovora na novonastale situacije u društveno-političkom okruženju;
 • Zastupanje i predstavljanje organizacije u eksternim odnosima;
 • Zastupanje organizacije u pravnom prometu;
 • Staranje o informisanju, javnosti i zakonitosti rada organizacije;
 • Stručna, administrativna i tehnička podrška u radu Upravnog odbora;
 • Izvršavanje drugih zadataka poverenih od strane Upravnog odbora.

Profil traženog kandidata/kinje:

Znanja:

 • Poznavanje omladinske politike i prilika u Srbiji i Evropi;
 • Poznavanje projektnog i finansijskog menadžmenta (poželjno iskustvo sa projektima podržanim iz EU fondova) – veštine planiranja i pisanja programa i projekata, implementacije, nadzora, izveštavanja i evaluacije projekata;
 • Poznavanje zakonodavnog okvira i strateških dokumenata u oblasti omladinske politike i srodnih oblasti u Srbiji;
 • Poznavanje donatorske politike u Srbiji;

Veštine i sposobnosti:

 • Odlične veštine koordinacije projekata i programa;
 • Odlične veštine upravljanja materijalnim i ljudskim resursima;
 • Dobre komunikacijske i veštine pregovaranja;
 • Proaktivnost i sposobnost pokretanja inicijativa;
 • Sposobnost samostalnog delovanja;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh;
 • Fleksibilnost u radu;

Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (poželjno iz oblasti društvenih nauka).

Radno iskustvo:

 • Minimum 5 godina iskustva rada u organizacijama civilnog društva (poželjno iskustvo u radu sa mladima i/ili omladinskom radu);
 • Minimum 5 godina relevantnog radnog iskustva u upravljanju projektima;
 • Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, biznis sektor, civilni sektor, eksperti, itd.).

Ostalo:

 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Dobro poznavanje rada na računaru;
 • Uzrasta do 35 godina u trenutku prijavljivanja na konkurs.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, tri pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči) na email adresu konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto generalnog/e sekretara/ke“ najkasnije do 1. marta 2018. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir.

Svi kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o ishodu svoje prijave nakon isteka roka za prijavu. Planirana su dva kruga selekcije i razgovora sa kandidatima/kinjama u periodu od 3. do 20. marta.

Predviđeni početak radnog angažmana je 1. april 2018. godine, sa punim radnim vremenom. Očekuje se da izabrani/a kandidat/kinja prisustvuje zajedničkom “teambuilding” sastanku KOMS tima, koji će se održati u periodu od 23. do 25. marta 2018. godine, van Beograda.

Više informacija o KOMS-u i našim aktivnostima možete naći na sajtu www.koms.rs.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti sledećoj osobi:

Miljana Pejić
miljana.pejic@koms.rs
062 467 344 (radnim danima od 9 do 17h)