fbpx

Javni poziv za izbor 5 jedinica lokalne samouprave za izradu modela strukturiranog dijaloga sa mladima

U okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske pozivamo  jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) u kojima će KOMS u partnerstvu sa njima implementirati pilot projekat lokalnog strukturiranog dijaloga sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih na lokalnom nivou.

Krovna organizacija mladih Srbije će za izabranih 5 lokalnih samouprava organizovati dve obuke u periodu od kraja februara do maja 2018. godine. Prva obuka će biti organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, itd. Druga obuka će imati za cilj da im omogući da nauče kako da obrade sve informacije i ulazne informacije koji su u lokalnoj zajednici dobili kako od mladih tako i od donosioca odluka i formulišu ih u konkretnu javnu politiku čiju će primenu zagovarati u svojoj opštini/gradu.

Lokalni koordinatori će uz pomoć KOMS-a organizovati lokalne informativne sesije sa donosiocima odluka i mladima, a tokom juna će uz podršku KOMS-a biti pokrenuto pet lokalnih inicijativa u koordinaciji sa izabranim lokalnim koordinatorima, a koji će biti finansirani od strane KOMS.

Svaka lokalna zajednica prijavljuje dve osobe kao lokalne koordinatore – jednu iz lokalne uprave (prednost imaju kancelarije za mlade), a drugu iz civilnog društva. Prijava se podnosi zajednički – na jednom formularu. Cilj je da lokalni koordinatori zajednički rade na unapređenju položaja mladih i uspostavljanju strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou.

Strukturirani dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. Strukturirani dijalog osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih. Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Prvi put se kao termin spominje u Odluci Saveta ministara za mlade iz 2005. godine. Ova Odluka je pozvala sve države EU da pokrenu proces konsultacija sa mladima u državi, ali i ostalim relevantnim akterima – organizacijama civilnog društva, kao i predstavnicima donosilaca odluka. Ovaj specifični proces omogućava evropskim institucijama da prikupe važne informacije o temama značajnim za populaciju mladih u Evropi. Cilj celokupnog procesa jeste da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mesto u nacionalnim i EU omladinskim politikama, kako bi se pospešio kvalitet života mladih širom Evrope. Više o modelu strukturiranog dijaloga možete pročitati na www.dijalog.rs .

Prilikom izbora učesnika/ca i lokalnih zajednica kao kriterijumi će se koristiti regionalna zastupljenost, postojanje institucija i procedura omladinske politike, zagovaranje unapređenja položaja mladih, motivacija za učestvovanje u strukturiranom dijalogu i prethodna zajednička saradnja između lokalne uprave i organizacija civilnog društva.

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde>>>>> i da ga pošaljete e-mailom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za JLS za razvoj strukturiranog dijaloga”. Prijave su otvorene do 05. februara 2018. godine do 23:59.