fbpx

UKLjUČIVANjE UŽIVO – integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje

Pilot Program

za šest lokalnih zajednica

„UKLjUČIVANjE UŽIVO“

– integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

 

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

 Osnovne infomacije o programu:

„UKLjUČIVANjE UŽIVO” predstavlja jedinstveni, i sveobuhvatni program podrške sticanju i unapređenju kompetencija potrebnih za razvoj inkluzivnijih politika i programa kancelarija za mlade i organizacija mladih i za mlade širom Srbije. Aktivnosti u okviru programa:

 1) Obrazovni kurs o radu sa društveno osetljivim grupama i principma nediskriminacije pruža znanja o principima nediskriminacije, inkluzivnosti i društveno osetljivim grupama (npr. – pripadnici/-e nacionalnih zajednica, žene, osobe s invaliditetom, izbeglice i raseljena lica, mladi ulice), terminologiji, njihovom položaju i mogućnostima za poboljšanje položaja pripadnika društveno osetljivih grupa, kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz društveno osetljivih grupa; uključivanje principa nediskriminacije i inkluzivnosti u rad KzM i organizacija mladih i za mlade, strateška dokumenta i lokalne akcione planove, projekte i inicijative i afirmativne akcije, reakcije u slučajevima diskriminacije na lokalnom nivou i savete kome se obratiti, reakcije u slučajevima diskriminacije (modeli i načini, besplatna pravna pomoć u opštinama, NVO i fakultetima, postupci pred nezavisnim institucijama i sudska zaštita), najčešće intervencije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, senzibilizacija lokalne zajednice za pitanja društveno osetljivih grupa; pružanje psihosocijalne podrške mladima iz društveno osetljivih grupa.

 Vreme i mesto održavanje kursa: 6-9. jula u Beogradu

 2) Trening za izgranju veština omogućavaju izgradnju veština, koje se u odnosu na aktere/ke omladinske politike bliže određuju, i to za NAPOR – Veštine omladinskih radnika/ca za rad i dosezanje marginalizovanih mladih, za KOMS – Podizanje kapaciteta organizacija za uključivanje i rad sa društveno osetljivim grupama mladih; Asocijacija KzM – Menadžment i koordinacija lokalnih aktera.

 Vreme i mesto održavanja treninga: 6-9. avgust u Sremskim Karlovcima

 3) Inovacije i razvoj u lokalnoj zajednici – lokalni mešoviti timovi (sastavljeni od predstavnika KzM, omladinskih aktivista i omladinskih radnika iz organizacije mladih ili za mlade) će na kraju Treninga za izgradnju veština birati vrstu aktivnosti koje doprinose kreiranju okruženja za uspešnije uključivanje društveno osetljivih mladih koju će zajedno sprovoditi u svom gradu/ opštini (npr. javne akcije, javne kampanje, kreiranje novih programa, umrežavanje relevantnih aktera na lokalu, razvoj internih politika i procedura KzM/OCD). U cilju podrške omladinskim aktivistkinjama/ima i radnicama/ima koji dolaze iz organizacija civilnog društva i predstavnicima KZM u sprovođenju zajedničkih aktivnosti u opštinama i gradovima iz kojih dolaze, pružićemo kontinuiranu supervizijsku podršku. Za svoje aktivnosti na lokalnom nivou dobiće i simbolična finansijska sredstva- male grantove podrške koja će moći da koriste u svrhu što uspešnije realizacije aktivnosti.

Vreme i mesto održavanja aktivnosti inovacija i razvoja:

Lokalna zajednica mešovitih timova: avgust/septembar/oktobar 2017. godine

Obaveze nominovanih predstavnika/ca:

– učešće na Obrazovnom kursu o radu sa osetljivim grupama i principima nedsirkiminacije

– učešće na Treningu za izgranju veština

– rad u mešovitim timovima na lokalnom nivou, komuniciranje sa mentorom/supervizorom i realizacija odabranih i dogovorenih aktivnosti inovacije i razvoja na lokalnom nivou

 Učesnicima u programu obezbeđeni su:

– svi troškovi učešća na obrazovnom kursu (putni troškovi, smeštaj, ishrana, materijali)

– svi troškovi učešća na treningu veština (putni troškovi, smeštaj, ishrana, materijali)

–  kontinuirana supervizijska podrška tokom planiranja, pripreme i realizacije aktivnosti na lokalnom nivou

–  mali grantovi podrške za aktivnosti na lokalnom nivou

–  promocija razvojnih aktivnosti i rada timova u javnosti

Ko može da se prijavi?

Razvijanje partnerstva i intersektorska saradnja su principi rada koje želimo da podstaknemo kroz ovaj projekat. U skladu sa tim, da biste se prijavili neophodno je zajedničko interesovanje i prijava konzorcijuma koji dolaze iz iste lokalne zajednice. sastavljenog od predstavnika/ca:

  1. Kancelarije za mlade
  2. Udruženja mladih i za mlade koje je članica KOMS-a – omladinski aktivista/kinja
  3. Udruženja mladih i za mlade koje je članica NAPOR-a – omladinski radnik/ca

Lokalne zajednice koje mogu da učestvuju u programu su: Grad Beograd sa gradskim opštinama, Kragujevac, Leskovac, Bečej, Užice, Požega, Prijepolje, Kruševac, Sombor, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Pančevo, Niš, Bačka Palanka, Novi Pazar i Knjaževac.

Kako se prijaviti?

Zajedničku prijavu ispred vaše lokalne zajednice možete poslati na adresu: prijava@bgcentar.org.rs,  najkasnije do ponedeljka, 26. juna 2017. godine tako što ćete popuniti prijavni formular.

Za sve dodatne infomacije na raspolaganju vam je Nevena Nikolić, koordinatorka ovog programa, Beogradskog centra za ljudska prava, putem telefona: 064/824-6513 ili na e-mail: nikolic@bgcentar.org.rs.

O svim tehničkim detaljima, mestu održavanja kursa i treninga, programu rada – biće naknadno obavešteni oni/-one koji/-e budu izabrani/-e da učestvuju u programu.