fbpx

Upoznajte novo rukovodstvo KOMS-a

Upoznajte nova lica KOMS-a!

 

1.KOMS: Biti predsednica jedne ovako velike mreže kao što je KOMS je velika čast ali i odgovornost, šta za tebe lično znači dolazak na čelo ovakve organizacije i koji je bio motiv da se kandiduješ?

 

DSC_0672

Jelena Milanović, predsednica UO KOMS-a

Jelena Milanović: KOMS je za 5 godina postojanja izgradila reprezentativno ime kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Mreža od sada preko 90 organizacija članica širom Srbije kontinuirano je doprinosila unapređenju položaja mladih i utkala put ka podizanju i izgradnji svesti društva o neophodnosti ravnopravnog položaja i učešća mladih. Rad mreže pratim od samih početaka, a moje direktno angažovanje počinje 2013. godine izborom u organe KOMS-a, kada sam bila članica Nadzornog odbora. Tada zapravo cela priča i počinje. Rast i razvoj KOMS-a prati i moj lični rast i razvoj. Učili smo zajedno, nadograđivali znanja, preispitivali stavove i vrednosti. Kandidatura za poziciju predsednice mi je bila logična u svakom pogledu. Osnažene, uz podršku organizacija članica i organa KOMS-a, možemo oblikovati sredinu u kojoj živimo u podsticajno okruženje za lični i profesionalni razvoj mladih.

2. KOMS: Na koji način planiraš da unaprediš saradnju KOMS-a sa donosiocima odluka?

Jelena Milanović: Budući da KOMS funkcioniše u skladu sa platformom vrednosti i da sve svoje resurse stavlja u službu unapređenja položaja mladih, od strane donosioca odluka prepoznati smo kao relevantni partner. Da bismo pospešili saradnju sa donosiocima odluka, oni u nama moraju videti stub omladinske politike. Dakle, da bismo zagovarali bolji položaj mladih, moramo svi interno, a zatim i eksterno još jače i glasnije delovati u tom pravcu. Kampanja “Misli na mlade!” nam je dala priliku da uđemo u različite institucije i predstavimo se, predstavimo svoje ciljeve i Agendu za mlade. Potrebno je u okviru kampanje ostvariti sve kratkoročne i dugoročne ciljeve kako bismo ostvarili najbolje rezultate, jer kada imamo jasan cilj koji želimo postići i institucije i ministarstva koji stoje iza naših inicijativa, onda ni rezultati ne mogu izostati.

 

DSC_0702

Miloš Mladenović, član UO

3. KOMS: Koja svoja prethodna iskustva iz Saveza izviđača Srbije planiraš da preneseš na princip rada Upravnog odbora KOMS-a?

Miloš Mladenović: Kao član Upravnog odbora Saveza izviđača Srbije prvi put sam se susreo sa radom jedne velike organizacije i uvideo kako ista funkcioniše. Trudio sam se da kao najmlađi član, možda čak i u istoriji Saveza izviđača Srbije, najčešće zastupam i iznosim stavove mladih izviđača i ispostavilo se kao produktivno. Dakle, trudiću se da zastupam pre svega interese svih mladih u Srbiji, uz povremeno konsultovanje sa mladima kroz anonimne ankete, kako online tako i usmeno. Smatram da bi trebalo proširiti krug mladih od kojih dobijamo informacije kojim temama je potrebno da se pozabavimo kao mreža organizacija mladih i za mlade.

4. KOMS: Šta je po tebi idealan položaj mladih?

Miloš Mladenović: Po mom mišljenju je to da se jasan stav mladih u Srbiji uzima za ozbiljno kada se donose neke važne i strateške odluke koje se tiču mladih, da mladi imaju pravo da javno iznesu svoje mišljenje ili stav, da ih relevante institucije i osobe saslušaju i uvaže njihovo mišljenje ili stav, da mladi znaju svoja prava, da utiču i donose odluke u ime organizacija mladih i za mlade.

DSC_0724

Milica Škiljević, članica UO

5. KOMS: Šta će biti ključni zadatak po tvom mišljenju na kojem će novi Upravni odbor raditi u toku ove dve godine svog mandata?

Milica Škiljević: Iako je neosporan razvoj KOMS-a u poslednjih nekoliko godina, a posebno u uspostavljanju saradnje sa ključnim donosiocima odluka u Srbiji, u narednom periodu je neophodno raditi na unapređenju te saradnje. Tu pre svega mislim na uvezivanje sa drugim institucijama koje sprovode aktivnosti koje uključuju i tiču se mladih. Veoma je važno uskladiti aktivnosti i uspostaviti sistem praćenja aktivnosti za mlade jer se na taj način doprinosi sveobuhvatnom sprovođenju kako Nacionalne strategije za mlade i sistemskom poboljšanju položaja mladih u RS.
Takođe, prostor za unapređenje programa vidim u nastavku programa jačanja kapaciteta organizacija članica. Kao logična nadogradnja sadašnjem programu jačanja kapaciteta organizacija, mislim da je neophodno razviti okvir za lakše povezivanje organizacija članica na lokalnom i regionalnom nivou. Pored toga, veoma je važno unaprediti povezivanje između organizacija koje prate iste tematske oblasti, a sa ciljem uspostavljanja i unapređenja partnerskih odnosa između organizacija.

6. KOMS: Koliko je važna međunarodna saradnja u unapređenju položaja mladih u Srbiji?

Milica Škiljević: Međunarodna saradnja je veoma važan segment u sprovođenju omladinske politike, posebno iz ugla jedne velike mreže kakva je KOMS. Zašto?
Zato što na međunarodnoj sceni već dugi niz godina funkcionišu mreže omladinskih organizacija koje ne samo što imaju veliko iskustvo i dobre rezultate već imaju i razvijene mehanizme saradnje sa donosiocima odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou. To njihovo iskustvo je moguće preneti i na naš nacionalni nivo. To je jedna od prednosti. S druge strane, uzimajući u obzir kontekst evropskih integracija i dijaloga na evropskom nivou, za KOMS je i više nego neophodno da bude uključen u sve procese i aktivno doprinosi kreiranju preporuka za bolji položaj mladih.
Dalje u kontekstu međunarodne saradnje, za KOMS je važna i uključenost u proces formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih ‪#‎RYCO‬ na Zapadnom Balkanu. S obzirom na to da će osnovna uloga Kancelarije biti pružanje podrške projektima za mlade i jačanje kapaciteta mladih u regionu, za KOMS je veoma važno da obezbedi učešće svojih organizacija članica i podstakne ih da dalje razvijaju svoje programe za mlade sa organizacijama iz zemalja u regionu.

DSC_0691

Mila Lukić, članica UO

7. KOMS: Kako Upravni odbor (UO) može da utiče na poboljšanje komunikacije među organizacijama članicama (OČ)?

Mila Lukić: UO kao jedan od glavnih stubova KOMS-ove strukture bi trebalo u narednom periodu maksimalno da se posveti organizacijama članicama i komunikaciji sa njima. Kako organizacije članice predstavljaju srž KOMS-a, volela bih u narednom periodu videti njihovo veće zalaganje u oblasti omladinske politike kroz aktivnosti KOMS-a. Zato ću dati svoj maksimum da redovno održavam komunikaciju sa članicama putem interneta ali i redovnih sastanaka, jer će UO samo na taj način moći da čuje OČ, vidi koje su njihove potrebe, problemi, prednosti i snage i da napravi najbolji plan za njihovo aktivnije uključivanje u aktivnosti KOMS-a. Smatram da je neposredan kontakt sa ljudima najjače sredstvo kojim dolazimo do otkrića srži nekih problema i putem kojeg pravimo najbolje i najKOMStruktivnije planove, te ću do sada sprovedene‪#‎KOMSultacije‬ koristiti kao model za razvijanje nekog još boljeg i efikasnijeg sistema komunikacije sa organizacijama članicama.

8. KOMS: Za koje ideje ćeš se ti najviše zalagati a da se tiču unapređenja položaja mladih u Srbiji?

Mila Lukić: Svesni trenutne situacije u državi, kao i nedovoljno povoljnog položaja mladih, mislim da je najvažnije da mladi postanu jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Treba osvestiti zajednicu da će upravo ovi mladi ljudi Srbije sutradan doći u poziciju da donose odluke i razvijaju strategije i politike. Stoga uključivanje mladih u proces donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou već sada mora postati jedan od prioriteta. Glas mladih je neophodan u svim resornim ministarstvima i drugim institucijama. Moramo podići njihove kapacitete, jer će oni sutradan voditi ovu državu i brinuti o novoj generaciji mladih. Unapređenje položaja mladih u Srbiji se mora odvijati gradacijski na KOMStruktivan način kroz različite KOMS-ove aktivnosti uperene ka vrhu hijerarhijske lestvice. S obzirom da je KOMS najviše reprezentativno telo mladih u Srbiji, upravo kroz naše programe smo u mogućnosti da dopremo do državnog vrha i prenesemo im relevantne poruke. Moramo se zalagati za to da sva odgovorna lica za mlade shvate značaj tih poruka i da u budućnosti maksimalno uključe mlade kao kategoriju u svoj rad i svoj plan aktivnosti.

9. KOMS: Na koji način ćeš doprineti pokretanju dijaloga vezanog za rodna pitanja i povećanju rodnog senzibliteta kada je u pitanju zagovaranje omladinske politike?

DSC_0693

Tatajna Nikolić, članica UO

Tatjana Nikolić: Kad god budem u prilici, i kad god uspem da stvorim priliku za to, pokušaću da unesem i taj aspekt rodne, i druge vrste ravnopravnosti u programe, projekte i događaje na kojima budemo radili. Drago mi je da se u KOMS-u uvažava pravilo jednakog učešća mladića i devojaka u Upravnom odboru, kao i da prvi put predsedava žena, (za koju očekujem da će ona imati razumevanja i sluha za teme rodne i druge ravnopravnosti :)). Rodne uloge su snažne i čvrste među mladima u Srbiji i ograničavajuće za njihov potencijal. Nadam se da će KOMS, i ja u njemu, doprineti umanjenju tih rodnih stega i raznih stereotipnih predstava koje vladaju kod mladih, među mladima i o njima.

10. KOMS: Na koji način će tvoj položaj i zalaganje uticati na razvoj novooformljenog  Saveta za mlade iz podzastupljenih grupa?

Tatjana Nikolić: Nisam sigurna da li je Savet bio pravo rešenje ili je unapređenje položaja mladih iz marginalizovanih grupa trebalo da postane programska oblast u KOMS-u, ali u svakom slučaju trudiću se da budem od koristi Savetu kao njegova koordinatorka, da omogućim da se zaključci i stavovi Saveta čuju što glasnije i šire i da imaju uticaja na donošenje politika u različitim relevantnim oblastima. Videćemo koliko ćemo svi zajedno imati uspeha u tome, držite nam palčeve!

11. KOMS: Budući da je ovo tvoj drugi mandat, kako planiraš da još više unaprediš rad Nadzornog odbora?

DSC_0746

Sanja Lovren, predsednica NO

Sanja Lovren: Prethodni NO postavio je jake temelje na kojima je moguća kvalitetna nadogradnja jačeg i stabilnijeg sistema kontrole rada i rasta Krovne organizacije mladih Srbije. Put rada u prethodnom mandatu bio je popločan velikim izazovima,  koju su doprineli da u ovaj mandat uđem sa mnogo više iskustva i znanja čija primena će, verujem, u nekim momentima olakšati dalji razvoj NO kao kontrolnog organa KOMS-a. Nova energija koju sa sobom donose novoizabrani članovi, svakako će odigrati bitnu ulogu u daljem radu. Postavljenje KOMStruktivne komunikacije, kako među članicama NO tako i među svim članovima organa KOMS-a, najbitniji je elemenat koji omogućava dalji razvoj i rast na zdravim osnovama. NO ima dosta prostora za rad i usavršavanje, koje će neke nove situacije iskristalisati i prepoznati kao relevantne, ali je za dalji napredak svakako potrebna i povratna informacija organizacija članica (OČ) zbog kojih i postojimo.

12. KOMS: Na koji način Nadzorni odbor može da utiče na poboljšanje komunikacije između Upravnog odbora  i organizacija članica?

S obzirom da je reizbor velika odgovornost prema OČ koje su ponovo dale svoje poverenje u sistem rada koji imam, smatram da je redovna komunikacija NO sa OČ kao biračkim telom koje nam je dalo mandat i zbog kog postojimo, prvi korak ka poboljšanju komunikacije UO i OČ. NO ima mogućnost da kroz svoju ulogu podseti OČ da KOMS postoji zbog njih i da je aktivna komunikacija sa UO jedini pravi put da ova mreža doprinese poboljšanju uslova rada svih OČ i samog KOMS-a. Neophodno je i osnažiti nove članove UO i podržati ih u ciljevima koje su postavili, a odnose se pre svega na intenzivniju i suštinski jaču i kvalitetniju komunikaciju sa OČ.

DSC_0754

Ana Karović, članica NO

13. KOMS: Kako vidiš da je moguće da KOMS dalje razvija omladinsku politiku u Srbiji?

Ana Karović: KOMS kao mreža organizacija mladih i za mlade kao jedno zagovaračko telo, treba što više da se „uplete“ u omladinsku politiku. Naša zemlja generalno nedovoljno pažnje posvećuje mladima, aktivizmu mladih, zapošljavanju istih, usavršavanju. Poslednjih godina evidentan je pomak u poboljšanju položaja i mogućnosti za mlade, ali još uvek nedovoljno. Potrebno je ulagati u mlade, mladi su budućnost jednog društva. Potrebno je probuditi svest kod mladih o značaju njihovog aktivizma i njihove inicijative. KOMS je dosta uradio na tom polju, što kroz svoje brojne projekte namenjene mladima, što kroz Radna tela čiji je bio inicijator. Doneti su Nacionalna strategija za mlade i Akcioni plan, ali u budućnosti se sa posebnom pažnjom treba zalagati za sprovođenje ciljeva koji su prepoznati ovim dokumentima. Radeći aktivno u Radnom telu za ‪#‎preduzetništvo‬ i ‪#‎zapošljavanje‬ mladih, dobila sam nadu da se zaista dosta toga može unaprediti i promeniti i da ukoliko se dovoljno borimo za nešto, to ćemo ostvariti i naš glas će se čuti. Ono čime bi KOMS trebalo da posveti pažnju u narednom periodu jeste svakako implementacija programa za mlade, zagovaranje dualnog obrazovanja, akcenat na praksama i sticanju iskustva mladih u toku školovanja, na reformi poreske politike i administrativnih procedura prilikom zapošljavanja mladih, kao i za podsticanje samozapošljavanja, zagovaranje osnivanja kompanija čiji vlasnici bi bili ‪#‎mladi‬. Takođe, bitno je posvetiti pažnju i angažovanju i zapošljavanju mladih sa invaliditetom i bazirati se i na osetljive grupe. Kroz projekte, ankete, seminare trebalo bi se posvetiti i boljem informisanju mladih, te je stoga neophodno unaprediti sistem karijernog vođenja i savetovanja, organizovati sajmove zapošljavanja, dati podršku neformalnim programima obrazovanja za sticanje veština koje poslodavci traže… Ono što je takođe ključno, jeste to da treba usko povezati privatni, javni i omladinski sektor koji bi trebalo da sarađuju u cilju unapređenja i poboljšanja postojećeg stanja.

14. KOMS: Na kojim stvarima ćeš insistirati u toku svog mandata?

Ana Karović: Pre svega na dobroj komunikaciji, kako unutar Nadzornog odbora, tako i prema Upravnom odboru i Sekretarijatu KOMS-a jer dobra komunikacija je osnov svega. Takođe, poštovanje rokova je jedno od ključnih pitanja, zalagaću se i za bolji protok informacija i ideja… Iako je stupanje i odabir na funkciju privilegija, takođe je i velika obaveza i nosi određenu odgovornost prema organizacijama članicama, tako da ću se truditi da budem prisutna i dostupna kako za pitanja i odgovore, a tako i u vidu pomoći oko aktivnosti, prenošenju svog iskustva. Pored interne, jako je bitna i eksterna komunikacija. Bitno je i međusobno umrežavanje organizacija članica, saradnja na srodnim projektima i aktivnostima, tako da je to još jedna stvar na kojoj ću insistirati u toku svog predstojećeg dvogodišnjeg mandata.

DSC_0765

Kristina Marjanac, članica NO

15. KOMS: Kako uticati na povećanje kapaciteta KOMS organizacija članica?

Kristina Marjanac: Smatram da se na povećanje kapaciteta organizacija članica može uticati razvijanjem mreže u smeru u kojem su sve trenutne organizacije članice zadovoljne, to jest, mreže u kojoj sve organizacije članice osećaju da pripadaju baš tu, da su dobrodošle i da su aktivno uključene u sve segmente. Naravno, za prijatnu atmosferu treba jednako da se zalažu kako KOMS Sekretarijat i odbori, tako i sve organizacije članice. Ako su organizacije članice zadovoljne, organizacije koje to nisu, želeće da to postanu.

16. KOMS: Kako je moguće unaprediti rad Nadzornog odbora?

Kristina Marjanac: Konkretan odgovor na ovo pitanje mogu dati na sledećoj Generalnoj skupštini, odnosno, nakon što prođe minimum jedna godina našeg mandata u Nadzornom odboru.

DSC_0656

Nemanja Glavinić, Predsednik Skupštine

17. KOMS: Da li postoji potreba za unapređivanjem efikasnosti rada KOMS Skupštine ‪#‎KOMSkup‬, iako da, na koji način planiraš da poboljšaš njen rad?

Nemanja Glavinić: Efikasnost rada se može unaprediti boljom pripremom samih Skupštinskih sednica, ali i edukacijom delegata koju je neophodno započeti mnogo pre samog zasedanja kroz različite kanale i formate informisanja i obaveštavanja.

18. KOMS: Koje će biti tvoje aktivnosti u KOMS-u van skupštinskog rada?

Nemanja Glavinić: Aktivnosti u kojima vidim svoj doprinos razvoju KOMS-a usmerene su pre svega na oblast‪#‎preduzetništvo‬ i ‪#‎zapošljavanje‬ mladih. Organizacija iz koje dolazim (Dostignuća Mladih u Srbiji/Junior Achievement in Serbia) bavi se preduzetničkim obrazovanjem i sam sam na svakodnevnom nivou uključen u ove aktivnosti. Trudiću se da i kroz KOMS svojim aktivnostima doprinesem razvoju omladinskog preduzetništva.