fbpx

KOMS učestvuje u zakonodavnim procesima!

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kao organizacija koja se bavi zaštitom interesa mladih, aktivno učestvuje u kreiranju normativnih akata koji su od značaja za mlade. U tom svetlu, Jovan Karanović, član Upravnog odbora KOMS-a učestvuje u aktivnostima Radne grupe pri Ministarstvu omladine i sporta u izradi radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima (ZOM).

Zašto je potrebna izmena i dopuna i šta mladi žele od ovog zakona, pročitajte u nastavku.

Zakon o mladima (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2011) je donet 2011. godine sa ciljem stvaranja uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu dobrobit i to je prvi put u istoriji Srbije da su mladi dobili svoj zakon. Ovim zakonom se uređuju mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, kako bi obezbedili uslove za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. To praktično znači da naša država priznaje mlade kao posebnu kategoriju, a samim tim može da aktivno radi na unapređivanju društvenog položaja mladih. Međutim, iako je dobro što je zakon usvojen, neophodno je uraditi određene izmene kako predviđene aktivnosti ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru.


Rešenjem Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije od 23. februara 2015. godine, obrazovana je Posebna radna grupa za izradu radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima u cilju otklanjanja problema u praktičnoj primeni postojeće verzije zakona i obezbeđivanja njegove efikasnije primene. U rad radne grupe, od njenog formiranja, kao predstavnik Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) uključen je Jovan Karanović, član Upravnog odbora.

Odredbe postojećeg Zakona o mladima za koje smatramo da su od naročitog interesa za mlade i kojima su potrebne određene izmene i dopune:

  1. Status Krovnog saveza (član 14) – umesto postojećeg termina „Krovni savez“ neohodnost da se definiše šta je „Nacionalni reprezentativni krovni savez“, da članstvo. Upravnog odbora Nacionalnog reprezentativnog krovnog saveza mogu činiti isključivo mladi, da može postojati isključivo jedan Nacionalni reprezentativni krovni savez, ali i da se reguliše pitanje načina njegovog finansiranja od strane države u vidu godišnjih budžetskih sredstava za administrativno-tehničko i programsko funkcionisanje.
  2. Savet za mlade (član 16) – umesto postojećeg rešenja koje predviđa da najmanje 1/3 Saveta za mlade čine predstavnici i predstavnice mladih, uneti izmenu da broj mladih u okviru Saveta za mlade bude najmanje 2/3, s tim da je ovaj član još neophodno dopuniti stavovima koji će regulisati način izbora, sastava i trajanje mandata članova i članica Saveta za mlade.
  3. Nacionalna strategija za mlade (član 11) – posebno istaći ulogu Nacionalnog reprezentativnog krovnog saveza u procesu pripreme i realizacije Nacionalne strategije za mlade, ali i u postupku evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade, koja bi se navela kao obaveza resornog ministarstva.

zakoniNakon sagledavanja prikupljenih predloga za izmene i dopune koje su pristigle od naših organizacija članica, KOMS se aktivno uključio u celokupan proces i prisustvovao na do sada održana dva sastanka ove Radne grupe koja su se održala u prostorijama Palate Srbija, a kojima su prisustvovali svi relevantni akteri omladinske politike. Naročito smo instistirali da bi Radna grupa trebalo da iznedri konkretne odgovore svim predstavnicima i predstavnicama civilnog sektora koji su učestvovali u procesu slanja svojih predloga za izmene i dopune, sa obrazloženjem zbog čega je konkretni predlog usvojen ili odbijen, u cilju uvažavanja stavova i mišljenja mladih u ovom procesu, te kako bi se time dao podstrek za aktivnu participaciju mladih i u narednim fazama izrade Zakona o mladima.

Ovim saopštenjem smo želeli da vas obavestimo o dosadašnjem razvoju rada ove Radne grupe i aktivnostima KOMS-a u istoj, a čim budu održani naredni sastanci obavestićemo vas o daljim koracima. Zato nastavite da pratite vesti na našem veb-sajtu za više informacija.