Mladi u fokusu

Podržan od strane: Ministarstvo omladine i sporta

znak-latinicaKratak opis projekta: Krovna organizacija mladih Srbije od svog nastanka teži aktivnom uključivanju mladih, kao i udruženja mladih i za mlade u sve procese od značaja za mlade, a naročito u implementaciju Nacionalne strategije za mlade. Kako bi se ovo ostvarilo, ali i osigurala održivost i kvalitet aktivnog učešća mladih u realizaciji omladinske politike u Srbiji, potrebno je da se obezbede određeni uslovi i pruži adekvatna podrška. Ovo podrazumeva osnaživanje postojećih aktera omladinske politike kroz edukaciju i mentorstvo, razvijanje novih mehanizama za aktivno učešće mladih, kreiranje i primenu sistemskih rešenja ali i unapređenje međusektorske i međuresorne saradnje, podizanje svesti o značaju sprovođenja NSM kod svih aktera, kao i ulaganje napora u umrežavanje i razvoj reprezentativnih tela mladih.

Pored već pokrenutih aktivnosti, inovativnost se ogleda i u novim inicijativama i aktivnostima koje su deo ovog projekta. Pre svega, reč je o implementaciji modela strukturiranog dijaloga po uzoru na model EU, preko kojeg će se obavljati konsultacije sa mladima, kao i udruženjima mladih i za mlade u procesu izrade AP NSM 2018-2020. Od inovativnih aspekata ističemo i istraživačku komponentu, kojom želimo da doprinesemo kvalitetu analiza o položaju mladih u Srbiji. Ove godine, KOMS će uspostaviti i novo priznanje u omladinskom sektoru – Omladinska prestonica Srbije, koje je uvezalo koncepte nekadašnje nagrade ,,Mladgrad” i ,,Evropske prestonice mladih”.

Glas mladih u demokratskim procesima

Podržan od strane: Beogradska otvorena škola i Švedska

mkmcpoKratak opis projekta: Kao predstavničko telo mladih u Srbiji, KOMS ima za cilj da izradi svoj prvi godišnji izveštaj o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, te sakupi relevantne informacije za potencijalna rešenja. Dobijeni rezultati će se koristiti i za doprinos Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimuma standarda za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. 

cs4euKOMS će zatim zagovarati za ova rešenja, kao i za uvođenje mehanizma strukturiranog dijaloga (koji je već prisutan u političkim praksama država članica EU) pri realizaciji Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za mlade. Pored toga, KOMS će informisati mlade ljude o prilikama za aktivizam i učešće u civilnom društvu.

Young Media

Podržan od strane: Deutsche Welle Akademie i Nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj

YoungMedia Logo1Kratak opis projekta: DW Akademija je, zasnovano na svom dugogodišnjem iskustvu i radu u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, stavila fokus na jedan od največih izazova: u trenutku kad su budžeti mali, osoblje desetkovano, a politički pritisak povišen, srpski mediji imaju pogotovo problem da dopru do mladih ljudi i obezbede im duboko istražene i nezavisne informacije. Stoga, DW Akademija lansira projekat Mladi mladiji – mediji sa mladima i za mlade u saradnji sa KOMS-om i druge dve partnerske organizacije kako bi se ojačali kapaciteti medija u ovom polju i osnažili mladi ljudi da učestvuju u produkciji medijskog sadržaja. U ovom okviru KOMS će organizovati fokus grupe, okrugle stolove i radionice sa mladima iz civilnog sektora kao i sa iskusnim stvaraocima medijskog sadržaja.

dw1 bmz_c_m

Stop the Hate

Podržan od strane: European Youth Foundation

MDI_logo_1

Kratak opis projekta: Projekat Stop the Hate ima za cilj da podigne svest o prepoznavanju, razumevanju i borbi protiv govora mržnje. Projekat namerava da umanji efekte govora mržnje na internetu tako što će ojačati kapacitete mladih ljudi koji bi postali vršnjački edukatori i koristili zajedničke resurse da šire savete o tome kako se boriti protiv ovog fenomena. Krovna organizacija mladih Srbije i Institut za medijske različitosti Zapadnog Balkana planiraju ove aktivnosti zasnovane na publikacijia ,,Zaustavimo govor mržnje” (www.stoppinghate.getthetrollsout.org) zajedno sa mladima u Srbiji kao ciljnom grupom. ,,Saveti” su dizajnirani od strane Instituta za medijske različitosti u Londonu (http://www.media-diversity.org/en/) i cilj im je da poognu korisnicima društvenih mreža da se bore protiv govora mržnje na najlakši i najefektivniji način.

No-Hate-Speech-Movement_350x150px EYF_visual_identity.png COE-Logo-Quadri

UN mladi delegati (partnerstvo)

Podržan od strane: Ministarstvo omladine i sporta

una srbijaKratak opis projekta: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije pokrenulo je projekat kojim se uspostavlja izbor dva omladinska delegata u UN, uz princip rodne ravnopravnosti, na osnovu javnog konkursa i definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

znak-latinicaCilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

 

Uključivanje Uživo (partnerstvo)

Podržan od strane: Ministarstvo omladine i sporta

bgczljpKratak opis projekta: Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa. Projekat obuhvata teme o principima nediskriminacije, inkluzivnosti i društveno osetljivim grupama (npr. – pripadnici/-e nacionalnih zajednica, žene, osobe s invaliditetom, izbeglice i raseljena lica, mladi ulice), terminologiji, njihovom položaju i mogućnostima za poboljšanje položaja pripadnika društveno osetljivih grupa, kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz društveno osetljivih grupa; uključivanje principa nediskriminacije i inkluzivnosti u rad KzM i organizacija mladih i za mlade, strateška dokumenta i lokalne akcione planove, projekte i inicijative i afirmativne akcije, reakcije u slučajevima diskriminacije na lokalnom nivou i savete kome se obratiti, reakcije u slučajevima diskriminacije (modeli i načini, besplatna pravna pomoć u opštinama, NVO i fakultetima, postupci pred nezavisnim institucijama i sudska zaštita), najčešće intervencije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, senzibilizacija lokalne zajednice za pitanja društveno osetljivih grupa; pružanje psihosocijalne podrške mladima iz društveno osetljivih grupa.

znak-latinicaNAPOR logo 160x130936520_461840803895669_1548079904_n

Volonterizam: prava i odgovornosti (partnerstvo)

Podržan od strane: Ministarstvo omladine i sporta

Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj unapređenje sistema volontiranja mladih u Srbiji delujući na tri osnovna nivoa: prvi nivo ka mladima kroz povećanje broja kvalitetnih programa za volontiranje mladih na lokalu i uključivanje u program omladinskog rada; drugi nivo ka OCD kroz unapređenje oblasti volonterskog menadžmenta putem obuke i mentorstva;

treći nivo ka donosiocima odluka kroz zagovaranje za sistemska rešenja u oblasti priznavanja volonterskog rada u Kragujevcu. Kroz sveobuhvatni pristup i diverzifikovane ciljne grupe, efekti su vidljivi na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom roku: kroz unapređenja znanja i veština svih ciljnih grupa do implementacije procedura i razvijanja mehanizama prepoznavanja i vrednovanja volonterskog rada.

Jazas kragujevacznak-latinicanovi sadomladina jazasa_manji mis NAPOR logo 160x130TOC-Od-2004 05_big

 

Klikni zeleno (partnerstvo)

Podržan od strane: REC kancelarija u Srbiji

rec348Kratak opis projekta: Cilj projekta „Klikni zeleno“ je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27. U toku projekta realizovani su regionalni sastanci organizacija civilnog sruštva istočne Srbije, a čiji cilj je bilo formiranje mreže OCD istočne Srbije koje se bave zaštitom životne sredine. Takođe realizovano je i strateško planiranje Timočkog omladinskog centra. U narednom periodu članice mreže OCD istočne Srbije koje se bave životnom sredinom očekuju treninzi za jačanje kapaciteta organizacija iz oblasti strateškog planiranja, javnog zagovaranja za životnu sredinu, i izradu i praćenja javnih politika.

TOC-Od-200405_bigresurs centar bor